Ekologia

Zakłady Energetyki Cieplnej S.A. eksploatują dziesięć instalacji energetycznego spalania paliw zgrupowane w 9-ciu Wydziałach ZEC S.A., tj. osiem Ciepłowni i dwie Elektrociepłownie. Wszystkie instalacje posiadają ważne pozwolenia z zakresu ochrony środowiska. Pięć instalacji posiada pozwolenia zintegrowane, a pozostałe pięć pozwolenia na wprowadzanie gazów i pyłów do powietrza oraz zezwolenia na wytwarzanie odpadów. Prowadzone zgodnie z przyjętymi harmonogramami pomiary i badania jakości ścieków potwierdzają zgodność emisji do środowiska z dopuszczalnymi normami.

Dla wszystkich Wydziałów ZEC S.A. zidentyfikowano aspekty środowiskowe wynikające z ich działalności. Rejestry aspektów są dostępne do wglądu dla zainteresowanych stron w Dziale Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej lub u Pełnomocnika ds. ZSZ.

Niezależnie od tego, z eksploatowanych przez ZEC S.A. instalacji energetycznego spalania paliw 9 instalacji posiada pozwolenia na uczestnictwo we wspólnotowym systemie handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych. Instalacje te są wyszczególnione w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 27.12.2005r. Dziennik Ustaw 264 poz. 2206.