Władze:

Władzami spółki są:

 • Rada Nadzorcza:
  • Jérôme Ladrière - Przewodniczący Rady Nadzorczej
  • Diane Damour-Duteil - Członek Rady Nadzorczej
  • Thierry Deschaux - Członek Rady Nadzorczej
  • Adam Palacz - Członek Rady Nadzorczej
 • Zarząd spółki:
  • Jacek Chodkowski - Prezes Zarządu
  • Piotr Garczyński - Zastępca Prezesa Zarządu
  • Robert Skalski - Zastępca Prezesa Zarządu

Majątek

Majątek ZEC stanowią kotłownie, sieci i stacje ciepłownicze zlokalizowane na obszarze Katowic, Mysłowic, Sosnowca i Rudy Śląskiej. Łączna zainstalowana moc cieplna wszystkich kotłowni wynosi 647,89 MW.

W skład majątku energetycznego Spółki wchodzi 10 dużych kotłowni oraz 6 małych kotłowni lokalnych (poniżej 1 MW). Łącznie we wszystkich źródłach zainstalowane są 54 kotły, w tym 9 kotłów parowych i 38 wodnych opalanych węglem, którego rocznie zużywa się sumarycznie około 120 tys. ton. (sortymentu miał i groszek) oraz 6 kotłów wodnych i 1 parowy, w których spalany jest metan z odmetanowania kopalń.

W czterech elektrociepłowniach pracują silniki gazowe produkujące energię elektryczną i ciepło w kogeneracji, zasilane gazem pochodzącym z odmetanowania kopalń. Łączna moc elektryczna silników wynosi 14,4 MW. We wrześniu 2015 r. planowane jest uruchomienie kolejnego silnika gazowego o mocy elektrycznej 1,48 MW

(kwiecień 2015)

Historia

Zakłady Energetyki Cieplnej S.A., na podstawie posiadanych koncesji, prowadzą działalność gospodarczą w zakresie:

 • wytwarzania ciepła,
 • przesyłania i dystrybucji ciepła,
 • wytwarzania energii elektrycznej,
 • obrotu paliwami ciekłymi.

Zakład Energetyki Cieplnej został utworzony poprzez wydzielenie struktury energetycznej (kotłowni, wymiennikowni, sieci ciepłowniczych) oraz przejęcie pracowników z nią związanych z Kopalń KHW S.A.

Za początek istnienia firmy przyjmuje się dzień 1 lipca 1995, ale Zakład Energetyki Cieplnej został powołany na mocy uchwały walnego zgromadzenia wspólników KHW S.A. w dniu 27 maja 1995 roku, natomiast termin rozpoczęcia działalności – 1 lipca 1995 roku został wyznaczony w uchwale zarządu KHW S.A. z dnia 7 czerwca 1995 roku.

W tej formie organizacyjnej ZEC KHW S.A. działał do końca 1996 roku. Zarząd KHW S.A. uchwałą z dnia 11 października 1996 roku postanowił przekształcić ZEC KHW S.A. w spółkę pod firmą: Zakłady Energetyki Cieplnej Spółka z o.o., w której 100 % udziałów objął KHW S.A. pokrywając całość udziałów majątkiem będącym jego własnością.

Od dnia 1 lipca 2003 roku, ZEC funkcjonuje jako spółka akcyjna tj. ZEC S.A.

W dniu 1 września 2015 KHW S.A. oraz DK Energy Polska, spółka należąca do Grupy EDF, podpisały umowę sprzedaży i nabycia 100% akcji spółki Zakłady Energetyki Cieplnej Katowice S.A. Od 16 października 2015 roku, DK Energy Sp. z o.o. jest jedynym akcjonariuszem ZEC S.A. w Katowicach.

Podstawą działalności ZEC S.A. jest wytwarzanie, przesył i dystrybucja energii cieplnej w postaci gorącej wody i pary, przeznaczonej na cele centralnego ogrzewania, ciepłej wody użytkowej oraz potrzeby technologiczne kopalń i innych zakładów produkcyjnych.

ZEC S.A. posiada 10 Wydziałów produkujących i przesyłających energię cieplną głównie za pośrednictwem własnych sieci. Wydziały te zlokalizowane są w następujących miastach:

 • a. Katowice – 5 Wydziałów:
  • Wydział Nr IV „Murcki”
  • Wydział Nr V „Wieczorek”
  • Wydział Nr VI „Wujek”
  • Wydział Nr VIII „Kleofas”
  • Wydział Nr XIII „Szopienice”
 • b. Mysłowice – 2 Wydziały:
  • Wydział Nr III „Mysłowice”
  • Wydział Nr IX „Wesoła”
 • c. Sosnowiec – 2 Wydziały:
  • Wydział Nr I „Kazimierz-Juliusz”
  • Wydział Nr II „Niwka-Modrzejów”
 • d. Ruda Śląska – 1 Wydział:
  • Wydział Nr XII „Śląsk”

Osiągnięcia

Wśród uzyskanych przez nas certyfikatów należy wskazać m.in: