Ekologia

Zakłady Energetyki Cieplnej S.A. eksploatują dziesięć instalacji energetycznego spalania paliw zgrupowane w 9-ciu Wydziałach ZEC S.A., tj. osiem Ciepłowni i dwie Elektrociepłownie. Wszystkie instalacje posiadają ważne pozwolenia z zakresu ochrony środowiska. Pięć instalacji posiada pozwolenia zintegrowane, a pozostałe pięć pozwolenia na wprowadzanie gazów i pyłów do powietrza oraz zezwolenia na wytwarzanie odpadów. Prowadzone zgodnie z przyjętymi harmonogramami pomiary i badania jakości ścieków potwierdzają zgodność emisji do środowiska z dopuszczalnymi normami.

Dla wszystkich Wydziałów ZEC S.A. zidentyfikowano aspekty środowiskowe wynikające z ich działalności. Rejestry aspektów są dostępne do wglądu dla zainteresowanych stron w Dziale Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej lub u Pełnomocnika ds. ZSZ.

Niezależnie od tego, z eksploatowanych przez ZEC S.A. instalacji energetycznego spalania paliw 9 instalacji posiada pozwolenia na uczestnictwo we wspólnotowym systemie handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych. Instalacje te są wyszczególnione w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 27.12.2005r. Dziennik Ustaw 264 poz. 2206.

Struktura paliw zużytych do produkcji energii elektrycznej

„Informacja o strukturze paliw zużywanych do wytwarzania energii elektrycznej sprzedanej przez ZEC S.A. w roku 2017 w myśl zapisów § 37 Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 4 maja 2007 r. w sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania systemu elektroenergetycznego (DU Nr 93 Poz. 623 z dnia 29.05.2007 z późn. zm.). ”
„Informacja o strukturze paliw zużywanych do wytwarzania energii elektrycznej sprzedanej przez ZEC S.A. w roku 2016 w myśl zapisów § 37 Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 4 maja 2007 r. w sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania systemu elektroenergetycznego (DU Nr 93 Poz. 623 z dnia 29.05.2007 z późn. zm.).”
„Informacja o strukturze paliw zużywanych do wytwarzania energii elektrycznej sprzedanej przez ZEC S.A. w roku 2015 w myśl zapisów § 37 Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 4 maja 2007 r. w sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania systemu elektroenergetycznego (DU Nr 93 Poz. 623 z dnia 29.05.2007 z późn. zm.).”
„Informacja o strukturze paliw zużywanych do wytwarzania energii elektrycznej sprzedanej przez ZEC S.A. w roku 2014 w myśl zapisów § 37 Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 4 maja 2007 r. w sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania systemu elektroenergetycznego (DU Nr 93 Poz. 623 z dnia 29.05.2007 z późn. zm.).”
„Informacja o strukturze paliw zuSywanych do wytwarzania energii elektrycznej sprzedanej przez ZEC S.A. w roku 2011 w myśl zapisów § 37 Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 4 maja 2007 r. w sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania systemu elektroenergetycznego (DU Nr 93 Poz. 623 z dnia 29.05.2007 z późn. zm.).”
Informacja o strukturze paliw zużywanych do wytwarzania energii elektrycznej sprzedanej przez ZEC S.A. w roku 2010 w myśl zapisów § 37 Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 4 maja 2007 r. w sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania systemu elektroenergetycznego (DU Nr 93 Poz. 623 z dnia 29.05.2007 z późn. zm.).
„Informacja o strukturze paliw zużywanych do wytwarzania ciepła sprzedawanego przez ZEC S.A. oraz wpływie wytwarzania tego ciepła na środowisko, w sezonie grzewczym 2008/2009 w myśl zapisów § 23 Rozporządzenia Ministra Gospodarki z 15 stycznia 2007r. w sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania systemów ciepłowniczych (Dz. U. Nr 16 poz. 92 z dnia 01.02.2007r.)”
„Informacja o strukturze paliw zużywanych do wytwarzania energii elektrycznej sprzedanej przez ZEC S.A. w roku 2008 w myśl zapisów § 37 Rozporządzenia Ministra Gospodarki z 4 maja 2007 r. w sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania systemu elektroenergetycznego (Dz. U. Nr 93 poz. 623 z dnia 29.05.2007 r.)”

Struktura paliw zużytych do produkcji energii cieplnej

„Informacja o strukturze paliw zużywanych do wytwarzania energii cieplnej sprzedanej przez ZEC S.A. w roku 2017 w myśl zapisów § 23 Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 15 stycznia 2007 r. w sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania systemów ciepłowniczych (DU Nr 16 Poz. 92 z dnia 15.01.2007 z późn. zm.). ”
„Informacja o strukturze paliw zużywanych do wytwarzania energii cieplnej sprzedanej przez ZEC S.A. w roku 2016 w myśl zapisów § 23 Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 15 stycznia 2007 r. w sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania systemów ciepłowniczych (DU Nr 16 Poz. 92 z dnia 15.01.2007 z późn. zm.).”
„Informacja o strukturze paliw zużywanych do wytwarzania energii cieplnej sprzedanej przez ZEC S.A. w roku 2015 w myśl zapisów § 23 Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 15 stycznia 2007 r. w sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania systemów ciepłowniczych (DU Nr 16 Poz. 92 z dnia 15.01.2007 z późn. zm.).”
„Informacja o strukturze paliw zużywanych do wytwarzania energii cieplnej sprzedanej przez ZEC S.A. w roku 2014 w myśl zapisów § 23 Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 15 stycznia 2007 r. w sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania systemów ciepłowniczych (DU Nr 16 Poz. 92 z dnia 15.01.2007 z późn. zm.).”
„Informacja o strukturze paliw zużywanych do wytwarzania energii cieplnej sprzedanej przez ZEC S.A. w roku 2013 w myśl zapisów § 23 Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 15 stycznia 2007 r. w sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania systemów ciepłowniczych (DU Nr 16 Poz. 92 z dnia 15.01.2007 z późn. zm.).”
„Informacja o strukturze paliw zużywanych do wytwarzania energii cieplnej sprzedanej przez ZEC S.A. w roku 2012 w myśl zapisów § 23 Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 15 stycznia 2007 r. w sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania systemów ciepłowniczych (DU Nr 16 Poz. 92 z dnia 15.01.2007 z późn. zm.).”
„Informacja o strukturze paliw zużywanych do wytwarzania energii cieplnej sprzedanej przez ZEC S.A. w roku 2011 w myśl zapisów § 23 Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 15 stycznia 2007 r. w sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania systemów ciepłowniczych (DU Nr 16 Poz. 92 z dnia 15.01.2007 z późn. zm.).”
„Informacja o strukturze paliw zużywanych do wytwarzania energii cieplnej sprzedanej przez ZEC S.A. w roku 2010 w myśl zapisów § 23 Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 15 stycznia 2007 r. w sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania systemów ciepłowniczych (DU Nr 16 Poz. 92 z dnia 15.01.2007 z późn. zm.).”